CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
สั่งซื้อสินค้า >> เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ


1. ท่านสามารถชำระค่าสินค้า/บริการได้ทุกช่องทางตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ข้างต้น

2. บริษัทฯไม่มีนโยบายในการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจากการชำระค่าสินค้า/บริการในทุกช่องทางดังกล่าว

3. กรณีท่านมีจำนวนเงินคงเหลือสามารถชำระค่าสินค้า/บริการอื่นได้ทุกประเภทสินค้าของบริษัทฯและบริษัทฯยินดีคืนเงินคงเหลือให้กับท่านตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

4. ท่านสามารถตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือได้ที่เจ้าหน้าที่ซีแพคที่ให้บริการท่านหรือติดต่อสอบถาม CPAC Call Center 02-555-5555

 

* กรณีท่านไม่ขอรับเงินคงเหลือคืน และประสงค์ที่จะบริจาค บริษัทฯจะมีใบอนุโมธนาให้ทุกท่าน