CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ผลิตภัณฑ์และบริการ >> คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตลานตากพืชผลซีแพค

ข้อมูลทั่วไป

คือ คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้สามารถดูดซับและสะสม ความร้อนได้สูงกว่าคอนกรีตปกติ ทำให้สามารถลดระยะเวลาในการตากพืชผลทางการเกษตรให้น้อยลง เพิ่มจำนวนรอบในการตากพืชผลทางการเกษตรได้มากขึ้น

คุณสมบัติ

  • สามารถดูดซับและสะสมความร้อนได้สูงกว่าคอนกรีตปกติ
  • มีกำลังอัดให้เลือกใช้ 240-350 กก./ตร.ซม. (ทรงลูกบาศก์)

เหมาะสำหรับโครงสร้างใด

เหมาะสำหรับลานตากพืชผลทางการเกษตร เช่น ลานตากข้าว ลานตากมันสำปะหลัง ลานตากข้าวโพด

คำแนะนำในการใช้งาน และข้อควรระวัง

ควรทำรอยต่อสำหรับการขยายตัวของพื้นคอนกรีต ให้มากกว่าคอนกรีตปกติ 1.5 เท่า