CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต >> เรื่องน่ารู้งานคอนกรีต

มารู้จัก Cold Joint

Cold Joint คือ รอยต่อจากการเทคอนกรีตสดต่อจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ซึ่งเราจะควรหลีกเลี่ยงการทำให้เกิด Cold Jointโดยการเทคอนกรีตให้เสร็จอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ต้องแบ่งเท เนื่องจาก Cold Joint  จะทำให้เกิดระนาบที่อ่อนแอ ความต้านทานต่อแรงเฉือนลดลง และน้ำยังมีโอกาสที่จะซึมผ่านทำให้ความทนทานของคอนกรีตในระยะยาวลดลง หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิด Cold Joint ควรเสียบเหล็กเดือย (Dowel) ที่รอยต่อของคอนกรีตที่จะหยุดเท เพื่อที่จะได้ช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวและเพิ่มความต้านทานต่อแรงเฉือนระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น