CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> ต้นกล้า งานคอนกรีต

ต้นกล้า งานคอนกรีต

เพาะ “ต้นกล้า” นำพางานก่อสร้างไทยสู่อนาคต ที่ก้าวไกล


ซีแพคตระหนัก และเห็นคุณค่าของการพัฒนางานวิศวกรรมโยธาของประเทศ นำประสบการณ์ด้านคอนกรีตกว่าครึ่งศตวรรษ ถ่ายทอดผ่านโครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” ให้กับเหล่านิสิต-นักศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือน “ต้นกล้า” ได้รับความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้านคอนกรีตได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิศวกรรม
“ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” อีกหนึ่งโครงการที่ซีแพคจัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมไทย ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานคอนกรีตอย่างถูกวิธีแก่กลุ่มนิสิต-นักศึกษาแล้ว ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เช่น อบต., หน่วยงานราชการท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เป็นต้น
ซีแพคมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวหล่อหลอม ”ต้นกล้า” เหล่านี้ ได้ตระหนักในความรับผิดชอบ และความถูกต้องในการปฏิบัติงานคอนกรีตที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่องานโครงสร้าง และผู้ใช้งาน และพร้อมที่จะเติบโตเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ นำความรู้ไปพัฒนาการก่อสร้างของไทยให้เจริญรุดหน้าในอนาคต

เสริมสร้างประสบการณ์งานคอนกรีต

คุณสาธิต ศิริสกุลไพศาล ผู้จัดการภาคเหนือ 4 พร้อมวิศวกรและทีมงานซีแพคภาคเหนือ 4 จัดบรรยายความรู้ตามโครงการซีแพค ร่วมสร้างต้นกล้า งานคอนกรีต ในหัวข้อ “คอนกรีตเทคโนโลยี” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ภาควิชาโยธาและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตคอนกรีตเสร็จ ณ โรงงานซีแพคอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านคอนกรีตอย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบหนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นสื่อในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้านคอนกรีต โดยมี ผศ.อรุณเดช  บุญส่ง รองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ

ซีแพค ภาคเหนือ จัดกิจกรรม "ซีแพคร่วมสร้าง ต้นกล้างานคอนกรีต" ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ซีแพค ภาคเหนือ  จังหวัดเชียงราย สานต่อกิจกรรมดีๆจากพี่ๆ CPAC สู่น้องๆนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย คุณชัชวาล ศรีศิลป์ ผู้จัดการ ภาคเหนือ 2 และ คุณภัทรพิชญ์ โมสิกะ ผู้จัดการส่งเสริมคุณภาพ กิจการ CPAC ภาคเหนือ จัดกิจกรรมบรรยายความรู้คอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมสาธิตวิธีการทำงาน และกระบวนการควบคุมการผลิต เครื่องจักร และส่วนประกอบต่าง ๆ ของโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC

นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังได้มีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การทดสอบมาตรฐานคอนกรีต การชัก Slump ที่จุด Check point, การทดสอบความชื้นด้วยวิธี Siphon Can, การทดสอบฝุ่น ด้วยวิธีการ Quick Test ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านคอนกรีตผสมเสร็จ แก่ว่าที่วิศวกรรุ่นใหม่ในอนาคต