CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> ต้นกล้า งานคอนกรีต

ต้นกล้า งานคอนกรีต

เพาะ “ต้นกล้า” นำพางานก่อสร้างไทยสู่อนาคต ที่ก้าวไกล


ซีแพคตระหนัก และเห็นคุณค่าของการพัฒนางานวิศวกรรมโยธาของประเทศ นำประสบการณ์ด้านคอนกรีตกว่าครึ่งศตวรรษ ถ่ายทอดผ่านโครงการ “ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” ให้กับเหล่านิสิต-นักศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือน “ต้นกล้า” ได้รับความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้านคอนกรีตได้อย่างถูกต้องตรงตามหลักวิศวกรรม
“ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” อีกหนึ่งโครงการที่ซีแพคจัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมไทย ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานคอนกรีตอย่างถูกวิธีแก่กลุ่มนิสิต-นักศึกษาแล้ว ยังรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง เช่น อบต., หน่วยงานราชการท้องถิ่น และผู้นำชุมชน เป็นต้น
ซีแพคมุ่งหวังให้โครงการดังกล่าวหล่อหลอม ”ต้นกล้า” เหล่านี้ ได้ตระหนักในความรับผิดชอบ และความถูกต้องในการปฏิบัติงานคอนกรีตที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่องานโครงสร้าง และผู้ใช้งาน และพร้อมที่จะเติบโตเป็นวิศวกรรุ่นใหม่ นำความรู้ไปพัฒนาการก่อสร้างของไทยให้เจริญรุดหน้าในอนาคต

“ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ จ.นครสวรรค์

พบกับกิจกรรมดีๆอีกครั้ง ที่ซีแพคร่วมถ่ายทอดให้ต้นกล้าคอนกรีต นำทีมโดย คุณวิรุจน์ อาจมาก  ผู้จัดการซีแพค ภาคเหนือ 5 พร้อมนายพิชัย นาคภูมิล และนายกิตติธัช ดีมี วิศวกรส่งเสริมคุณภาพ กิจการ CPAC ภาคเหนือ ได้มีการจัดบรรยายภาคทฤษฎีให้ความรู้หลักสูตรคอนกรีตเทคโนโลยีและวิทยาการคอนกรีตสมัยใหม่ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมกระบวนการควบคุมคุณภาพและผลิตคอนกรีตที่โรงงานซีแพคนครสวรรค์

และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบหนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน 20 เล่ม และหนังสือทดสอบหินทรายจำนวน 10 เล่ม โดยมี อ.ทศพล รัตนเสรีอาจารย์ประจำแผนกก่อสร้าง เป็นผู้รับมอบ 

กิจกรรมดีๆ แบบนี้เกิดจากความตั้งใจของซีแพค ที่บ่มเพาะต้นกล้า เพื่อให้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ให้สังคมต่อไป

ซีแพค ร่วมสร้าง ต้นกล้า งานคอนกรีต” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ ที่ซีแพคร่วมถ่ายทอดให้ต้นกล้าคอนกรีต นำทีมโดย คุณขจรศักดิ์ แย้มสังข์ ผู้จัดการ CPAC ภาคเหนือ 1 และ คุณภัทรพิชญ์ โมสิกะ  พร้อมทีมงาน CPAC  ได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้ด้านคอนกรีตเทคโนโลยี พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานคอนกรีตให้แก่น้องๆ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบหนังสือคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน 60 เล่ม เพื่อเป็นข้อมูลในการค้นคว้าด้านงานคอนกรีตให้แก่ทางมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ชยานนท์  หรรษภิญโญ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ