CPAC CALL CENTER : 02-555-5555 TH / EN
ข่าวกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม >> คอนกรีตลานเพลินซีแพค

คอนกรีตลานเพลินซีแพค

ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม   “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร”


บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “CPAC” ในเครือเอสซีจีซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG Cement - Building Materials)   ร่วมสร้างความดีตอบแทนสังคมไทยด้วยกิจกรรม   “ลานเพลินซีแพค หนึ่งล้านตารางเมตร” โดยนำคอนกรีตที่เหลือจากการจัดส่งให้กับลูกค้ากลับมาใช้ประโยชน์หล่อเป็นแผ่นพื้นคอนกรีต เพื่อนำไปทำกิจกรรมปูแผ่นพื้นเป็น “ลานเพลิน” หรือลานอเนกประสงค์เป็นสนามเด็กเล่น ทางเดินเท้า โต๊ะและเก้าอี้ให้กับชุมชน วัด และโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างซีแพคกับชุมชนรอบโรงงานและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามอุดมการณ์ของเครือเอสซีจีด้วย

ซีแพค ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมส่วนรวม มุ่งเน้นทั้งด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยได้รับการรับรองระบบครบทุกมาตรฐาน อาทิ ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 และการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025