กรอกรหัสหน่วยงานหรือรหัสชำระเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แล้วกดปุ่มตรวจสอบ