สร้างใบนำฝาก

กรอกรหัสหน่วยงานหรือรหัสชำระเงิน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) แล้วกดปุ่ม ตรวจสอบ